BÀ   KHƯƠNG TỐ HUỆ


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMLAND

 

ÔNG   LÝ VĂN NGHĨA


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC EXIMLAND

 

BÀ   DƯƠNG THỊ THU LOAN


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC EXIMLAND

 

ÔNG   Đào Văn Nam


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC EXIMLAND

 

ÔNG   Lâm Sơn Đông


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ